Op pagina 9, worden kasteel 'Zwanenburg' en landgoed 'Landfort', uitgebreid behandeld.

KASTELEN EN HAVEZATEN STONDEN REGELMATIG TE HUUR OF TE KOOP

Kasteel Zwanenburg 1731. A.D. Haen.

De prachtige kastelen in de gemeente Gendringen werden regelmatig in de landelijke dagbladen onder de aandacht gebracht voor verkoop of verhuring. 

 Op pagina 9, worden het kasteel 'Zwanenburg' en landgoed 'Landfort', uitgebreid behandeld. 

OOK HET OUDE HUIS 'ULFT' WERD REGELMATIG TE KOOP OF TE HUUR AANGEBODEN.

(Kasteel) 'Huize 'ULFT'

IN 1688 WERD HET KASTEEL 'DE WILT' AL UIT DE HAND, TE KOOP AAN GEBODEN

In bovenstaande, zeer oude advertentie, werd in 1688 de plaisant welgelegen 'Adelijck Havesaet de Wilt' gelegen in de Heerlijckheyt Gendringen te koop aangeboden. 'In sijn vierkanten Muren besloten, met een Gracht daerom; 't heeft sijn Jacht, Visscheryen, Boom-gaert, Olie-molen en twee Hoven, een biinen Muurs en Wey-land, als in 't Arnholts gelegen. 

KASTEEL DE WILDT 1743. J.B. BEYER

1841: Het huis 'de Wildt is te huur.

HUIS DE WILDT circa 1900

In 1905 schreef G. Velderman in zijn boekje 'van Arnhem naar Isselborg', citaat: 'de laan naar Anholt met haar rijen boomen (eiken en iepen), is bijzonder fraai, en in 't begin komen we, voorbij eenige mooie villa's spoedig aan bij het Hollandsche douanen-kantoor. Hier schuin tegenover ligt het Huis 'de Wildt' (vroeger een zeer bekend en flink kasteel), dat ook al dienst deed als boterfabriek, maar door den tegenwoordigen eigenaar, Herrn von der Ven, herschapen is in een 'Gartenwirtschaft', waardoor het door zijn lommerrijk plantsoen bijzonder geschikt is.  In de 16de eeuw moet de Wildt een zeer sterk kasteel zijn geweest, en in 1741 was, deszelfs vroegere grootheid en sterkte nog zigtbaar aan een zeer oude en groote Burgpoort, hebbende aan deszelfs eene zijde een achtkanten (dewelke nog is staande gebleven) en aan deszelfs andere zijde eenen zeskanten tooren van schietgaten voorzien.' 

HET GROTE KASTEEL 'DOORVORST' (DEURVORST) TE ULFT WERD IN 1672 VERWOEST

Het sterke Voortsche kasteel 'Doorvorst' lag gelegen tussen andere fraaie landhuizen aan de z.g. Voortschestraat een zandweg tussen Gendringen, Dinxperlo en Munster.

Het kasteel werd verwoest door de 'Munstersschen' in 1672 en is thans (1851) een boerenhofstede. (1851 Koninklijke bibliotheek) In 1856 werd per advertentie een kapitale bouwplaats 'Deurvorst' te koop aangeboden, dat werd ingezet op ƒ24.210. 

ULFT (Bonnekaart ca. 1900)

< Links zijn met rode stippen de plekken aangegeven waar de kastelen huis Ulft, Doorvorst (deurvorst) en het buitengoed Berghuis hebben gestaan. 

               HET GOED 'OEVELGUNNE' TE GENDRINGEN  WAS IN 1716 AL TE HUUR

op 28 mei 1716 werd Havesaeth 'OEVELGUN' te huur aangeboden met huys, hof, boomgaert, gaerden cingel, visvijver, koeyweyde van 7 koeygang, en duyvenvlugt.

In het begin van de 19e eeuw werd het gebouw door de Katholieken van Gendringen aangekocht. Op zolder werd een kerkruimte ingericht en op de benedenverdieping was de pastorie tot 1969. (O.V.G.G.)  

HEERENHHUIS 'OEVELGUNNE'

Het oude rechthoekige Heerenhuis uit de 15e eeuw de  'Oevelgunne' gelegen dicht bij de kerk te Gendringen. Was in bezit van Kolonel en Brigadier Willem van Bulo ook Heere van kasteel 'de Wildt' en 'Hardenberg.' 

Het goed was in die periode omgeven met een gracht en voorzien van een boomgaard, moestuinen weide en bouwland. 

ONDERSTAANDE ADVERTENTIE STAAT IN Z'N GEHEEL OP PAGINA 1 BOVEN AAN TE KLIKKEN

HEERENHHUIS 'OEVELGUNNE'

BIJNA 100 JAAR LATER
IN 1813
TE KOOP AANGEBODEN

< Op 30 juli werd het Heerenhuis nogmaals per advertentie te koop aangeboden bij een publieke veiling. De voorlopige toeschatting zou op 6 augustus plaats vinden binnen Gendringen en de definitieve toeslag 14 dagen later. 

  

^ ^ Het aanzienlijk Heerenhuis genaamd het OEVELGUNNE zal op 6 augustus 1813 in het openbaar worden geveild, de navolgende goederen behorende tot de nalatenschap van wijlen de Juffrouw Sara Boeveldt en dezelfs voor-overledenen eheman de heer Gerrit Smits in leven landschrijver te Gendringen.

Het erf en goed het Oevelgunne genaamd, gelegen in en aan het dorp Gendringen, Caton van dien naam, bestaande in een hegt sterk en zeer aanzienlijk Heerenhuis, voorzien van 10 ruime boven- en benedenkamers, keuken en gewelfde kelders, met schuur en stallingen, boomgaerd, moestuinen met bomen beplant, Grachten, een schoone weide en een kamp bouwland. 

1858: HET BUITENGOED 'BERGHUIS' TE HUUR OF TE KOOP

BUITENGOED 'BERGHUIZEN' TE HUUR OF EEN OF MEER PERCELEN UIT DE HAND TE KOOP VOOR ƒ10.500

HET GOED EN HUIZE BRINGENBURG(BORCH)

HET GOED 'BRINGENBURG(BORG) TE HUUR IN 1855

Oud Adekijk Landgoed Hardenberg circa 1900

Niet ver van de weg ligt aan de (op Duitsch gebied!) het door bos omgeven 'Huis Hardenberg' een adellijk leen van de Heerlijkheid Anholt, een zoogenaamd, riddergoed', dat in vroegere tijden aan een zijlinie der familie Van Zuilen tot woonplaats diende. In het jaar 1804 verkreeg de Vrijheer Frans von Motzfeld het in eigendom van den toenmaligen bezitter, Baron von Kochenheim zu Tenking; en in 1866 ging het door verkoop over aan de Vorst van Salm-Salm. Thans is het een aanzienlijk vorstelijk pachtgoed.

VERDRONKEN BIJ KASTEEL HARDENGERG

1865: LANDGOED  HARDENBERG

TE KOOP: HAVEZATE DE WESENTHORST

IN 1803 WERD ADELIJK HUIS EN GOED HARDENBERG TE KOOP AANGEBODEN

1818: KLEINE GEPLEEGDE DIEFSTALLEN WERDEN IN DE KRANT VERMELD,

zoals op 17 juni 1818, bij KASTEEL ENGBERGEN, een zak met een schepsel steenkolengruis.

 BOUWPLAATS HAVEZATE 'DIEPSTEGE' TE ETTEN

Berichten over ZWANENBURG & LANDFORT klik pagina 9