Aantekeningen van een onbekende schrijver uit 1838, deze meent dat de naam Gendringen doelt op den ring van weiden, die het dorp omgeeft, welke weiden voor 1825 gebruikt zouden zijn om ganzen of genten (een gent is een mannetjesgans) te drijven. Tot staving zijner veronderstelling wijst hij op het dorpswapen: 'een zilveren Gent of Gans op een blauw veld en staande op een gouden (groenen) balk, waaronder 3 zilveren ringen.

Citaat: ...een verhaal van eene gebeurtenis,
die iedereen doet sidderen.

1873: SCHENKING VAN 2 x 10.000 GULDEN!

1871: Aan de moeder kon de treurige tijding niet
worden meegedeeld!

DE JAGER VAN BERICHT HIERBOVEN EN LINKS,
KRIJGT 6 MAANDEN STRAF

1871: TE HUUR KASTEEL ZWANENBURG.

MEER OVER KASTEEL ZWANENBURG OP PAGINA 9

De Ned. Hervormde kerk in Gendringen in 1871. De kerk brandde tijdens de grote dorpsbrand in 1830 grotendeels af. De nieuwe kerk werd in 1834
herbouwd en in 1835 in gebruik genomen.

1878: Citaat... ten gevolge van bloedverlies
den geest gaf.

1867: DOKTER ESCHWEILER OVERLDEN OP
43 JARIGE LEEFTIJD

CHOLERA-VIRUS 1866

In 1905 schreef G. Velderman in zijn boek van Arnhem naar Isselborg: 'Na enige minuten naderen we Gendringen, en weldra komen we bij de ' Tramloods' aan den ingang van het dorp, waar we soms eenigen tijd moeten wachten (men raadsplege de 'dienstregeling'. De reizigers zien dan de breede dorpsstraat voor zich, met het café der dames Spiegelhof op den hoek (l), en wanneer ze die straat doorlopen tot aan het hotel (tevens restaurant) des heeren Nusselaar (r) en Knaven (l), bevinden ze zich niet ver van de plek waar vroeger 'veele lichamelijke en zelfs doodstraffen'zijn volvoerd. Zoo vinden we vwemeld, dat Anno 1803 nog in Gendringen bij de Markt eenige personen voor het vervaardigen van valsche munt gegeeseld zijn. Aangezien de plaats in 1830, op een paar huizen na, afgebrand is, bij welke ramp ook het archief verloren ging, zouden we omtrent den vroegeren staat van het dorp Gendringen , dat met de dorpen Mechelen, Klein-Breedenbroek, Etten , Ulft en Nettreden de Gemeente Gendringen uitmaakt.

18666: ERKENNING SCHERPSCHUTTERSGENOOTSCHAP 'Vorst en Vaderland'.

1866 : VERRUIMING VAN DE RIVIER DE IJSSEL

CHOLERA IN GELDERLAND

1866: Maatregelen en Medicijnen tot wering der CHOLERA!

1867: 3 SCHOLEN EN 3 ONDERWIJZERSWONINGEN
IN GENDRINGEN, ULFT EN ETTEN 

3 SCHOLEN EN 3 WONINGEN VOOR NOG GEEN
40.000 GULDEN

1871: HERDER, 25 JAAR PASTOOR

1870: WIJZIGINGEN IN WEGEN, VOETPADEN, STRATEN EN STEGEN

1866: GROTE PLUIM VOOR ORGELBOUWER

1871: ONTSNAPTE 'ROODBROEKEN' EN DOORREIZENDE  'BLAAUWJASSEN'

1865: Met 47 jaren, aan de gevolgen van hevige zenuwtoevallen bezweken.

1866: MEERDERJARIGHEIDSVERKLARING AAN ZOON  VERLEEND

1866: LEESLESJES 'voor  de lieve kleinen'

1871: GESCHENKEN BIJ VERTREK MEJUFVROUWEN M. EN C. FRANK

1868:  AANBESTEDING VOOR EEN IJZEREN OMHEINING OM DE KERK

1867: ERNSTIGE VERWONDINGEN TIJDENS DE JAARWISSELING!

1875: PROCESSIERUPS IN JONGE EIKENBOMEN ONTDEKT

1874: TEGEN INZAMELING NATIONAAL GESCHENK VOOR KONING

1875: VERNOOTSCHAP TUSSEN DE FIRMA LANG & LINDERS

PREDIKANT VRAAGT OM ONDERSTEUNING VOOR ISRAELIESCHE GEMEENTE

1870: WANNEER ZAL MEN ZICH OVER DIEN ACHTERHOEK
ONTFERMEN?

De zoon van de boschwachter Lucassen te Gendringen,
is door de bliksem getroffen.

1870: EINDELIJK ZAL MEN ZICH OVER DEZE AFGELEGEN
STREEK ONTFERMEN

1874: GROTE BEHOEFTE AAN GENEESKUNDE IN DE GEMEENTE GENDRINGEN

1877: DE EERSTE ADVERTENTIES WERDEN GEPLAATS MET MEDICIJNEN TEGEN BORSTPIJN EN HEESCHHEID

ONMIDDELIJKE AFWENDING VAN HET GEVAAR! >

1876; NOG STEEDS BEHOEFTE AAN PLAATSELIJKE DOCTER OF ARTS

De Dorpsstraat te Gendringen in de jaren '20 met op de achtergrond de Ned. Hervormde kerk.

Berichten over de enorme brand in Gendringen, klik pagina 4

Maak een Gratis Website met JouwWeb