DOWNLOAD DE AFBEELDINGEN VOOR DE NAMEN VAN DE BEWONERS en/of EIGENAREN                                               >>>

Op nummer 54 woonde David Boekhorst, bakker en wethouder.
In zijn woning is door onvoorzichtig omgaan met brandmiddelen een  hevige brand ontstaan in 1830 die het halve dorp verwoeste.

3D - GENDRINGEN IN VOGELVLUCHT BIJNA 200 JAAR GELEDEN
3262 downloads

Deze website over Gendringen en zijn omgeving is (net als de website over Ulft) geen hoogstandje van jarenlang onderzoek, maar wel een duidelijke en geordende weergave, van de vele berichten en advertenties uit het verre verleden die leuk zijn om te lezen, maar ook interessant zijn om (aanvullende) informatie te leveren aan bestaande en nieuwe onderzoeken.
Opvallend zijn:   De grote waardering over het schone en aanzienlijke dorp.
                              De reacties, en medeleven na de grote brand in Gendringen. 

                              De telkens weer terugkomende overstromingen die voor veel schade zorgden.
                              De reacties en inzamelacties voor de getroffenen na de enorme rampen in 1830 en 1851.          
                              De vele huizen, kastelen en havezaten die te koop of te huur werden aangeboden. 

Deze berichten en advertenties, werden door de kranten in Nederland, dikwijls onderling aan elkaar doorgegeven waardoor het kon gebeuren, dat een regionale gebeurtenis bijvoorbeeld in Groningen, Haarlem of te Tilburg in de kranten verscheen. Deze landelijke kranten werden door 'Delpher' online gezet.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de inhoud van deze website, dan hoor ik dat graag van u.
Dit kunt u melden op de pagina 'REACTIES'. 

 Joop du Plessis, Doetinchem, oud inwoner Ulft.                                  

1890: EEN PRACHTIG GEBAAR VAN DE KASTEELHEER VAN 'HUIZE LANDFORT'

ZIE OOK: ULFT nieuws uit het verleden.


OP DEZE PAGINA ZIET U SLECHTS EEN KLEINE GREEP UIT DE HONDERDEN
ADVERTENTIES EN BERICHTEN UIT DE JAREN TUSSEN 1688 en 1875

Boven: zijn diverse pagina's aan te klikken en staan de berichten en advertenties per tijdvak ingedeeld. 


Citaat: 'De moeder kon de treurige tijding niet worden medegedeeld, daar zij aan een sleepende ziekte lijdt...

1813: Overleden, Den Hoog Edele Gestrenge Heer
EVERT CHRISTIAAN STAERING,
voorheen schout-bij-Nacht... 

1875: DE BLOEDZUIGERS VAN DOCTOR ESCHWEILER UIT GENDRINGEN

DE KONINKLIJKE BELOFTE HIELD STAND!

1688

<< ADELIJKE HAVEZATE 'DE WILT''
werd in 1688 al te koop aangeboden.

 

BERICHT ONDER: IN DIT 'OUDSTE' BERICHT UIT 1688: 
WERD HAVESAET 'DE WILT' AL TE KOOP AANGEBODEN!

OP PAGINA'S 8, 9 EN 10 STAAN DE VELE ADVERTENTIES VAN DE KASTELEN IN GENDRINGEN EN MECHELEN.

<<  'Te Huur aanstaande mei 1726,  Havezate ; 'OEVELGUN' met huis, boomgaard, gaarden cingel, visvijver, koeweide voor 7 koeien, duivenvlucht, met of zonder jacht.

1855: Rechtsvervolging 'KEVELAAR-GANGERS'

ENKELE BERICHTEN OVER DE VERWOESTENDE BRAND IN 1830. 

Op pagina 4 (klik) staan de andere berichten over de brand.

1830: EEN HEVIGE, VERNIELENDE BRAND BEROOFDE 243 MENSEN VAN HUN HUIS EN BEZITTINGEN TE GENDRINGEN! 

De enorme brand die in 1830 woede zorgde voor een verschrikkelijke armoede onder de getroffenen. De predikanten en pastoors van de gemeente Gendringen stuurden een noodbrief naar de landelijke kranten om hulp.

Ook personen uit diverse provincies tonen hun goede wil om de giften te ontvangen en over te maken. Op deze pagina een voorbeeld van de vele berichten over deze ramp.

HULP UIT HET GEHELE LAND KWAM SPOEDIG OPGANG!

1831: HET HUIS VAN DE BURGEMEESTER WERD OOK  EEN PROOI DER VLAMMEN                                          1830: TE ARNHEM TOT HEDEN ONTVANGEN: ƒ 1140,56 

BOVEN: In deze advertentie, werd o.a. 'den opstand van muren en verdere voorhandene overblijfselen' van den brand van 19 mei 1830 te koop aangeboden.

Een nalatenschap van wijlen den Heer F. W. J. de Haes, in leven Burgemeester en Notaris aldaar'.

RECHTS: Met oprechte dankbetuiging voor de milde bijdragen, welke hunne Landgenoten ter verzachting van het leed, het welk een groot gedeelte der inwoners van Gendringen heeft getroffen......

Van de redactie van het Algemeen Handelsblad in onderscheidene bezendingen ƒ 587,-  >>

 


ENKELE BERICHTEN OVER DE ZWARE STORM IN 1851.

Op pagina 5 staan de vele andere berichten over deze verwoestende natuurramp.

Ruim 20 jaar later, in 1851 werd Gendringen, en omgeving, opnieuw getroffen door een ramp toen op 20 juli een buitengewoon zwaar onweer met grote hagelstenen veel schade veroorzaakte aan huizen bomen en de gewassen op het land. De schade in de gemeente Gendringen was ten opzichte van de buurtgemeenten bijzonder hoog en bedroeg ƒ108,449,20. De landelijke inzameling bedroeg ƒ10.936,53½ gulden.

Citaat: 'Hagelstenen waren voetstoots zoo groot als
duiveijeren en grooter'.

1851: OOK NU WEER, KOMEN UIT HET GEHELE LAND GELDBEDRAGEN BINNEN
VOOR DE NOODLIJ
DENDE BEVOLKING.

 SCHENKING van 2 x 1000 gulden van  A. van Eck uit WIJHE (Overijssel)

1851:  2 VAZEN VAN DE KONINGIN VOOR DE PROTESTANTEN!        

H. M. de Koningin schenkt aan de noodlijdende 'protestanten'
een paar kostbare porceleinen vazen.

1852: TWEE VAZEN VAN DE KONINGIN VOOR DE KATHOLIEKEN

4 maanden later op 1 april 1852 schenkt ze voor de loterij twee rijk vergulde
vazen voor de noodlijdende Rooms Catholijken in de gemeente.

VERUIT DE GROOTSTE SCHADE IN DE GEMEENTE GENDRINGEN

De schade in de gemeente Gendringen was ten opzichte van de buurtgemeenten bijzonder hoog en bedroeg ƒ 108,449,20. 
De landelijke inzameling bedroeg ƒ 10.936,53½ gulden.


Kerk te Gendringen anno 1731

<<  1870:  'EENIG GELD EN WOLLEN SOKKEN ONTVREEMD!

WEER BIJNA EEN RAMP!!!  ONVOORZICHTIG MET LUCIFERS!

1856: Na de verwoestende storm in 1851 zou er door onvoorzichtigheid
weer bijna een ramp ontstaan in Gendringen!
DIT KEER BIJ BAKKER JAN HENDRIK KNIPSCHEER!

ORDERS VAN PRUISEN VOOR LEVEREN
VAN PAARDEN

1863: PLAN SPOORWEG NAAR GENDRINGEN

1852: Citaat: ZWARE KLEIWEGEN OMGEZET EN HET ONDERLIGGENDE ZAND BOVENGEBRACHT

1871: OPROEP OM BIJSTAND VOOR DE ARME JODEN IN GENDRINGEN

1856: 'ERE DIE ERE TOEKOMT', EEN NIEUW ORGEL,
DAT NIETS TER WENSEN OVERLAAT

1868:  GROTE BRAND IN NETTERDEN

1865: OPENING SPOORWEG TUSSEN ARNHEM EN ZUTPHEN

 Citaat: 'Wanneer zal de jammerlijke toestand van onzen weg eens veranderen? Wanneer zal Netterden toch eens uit haren stiefkinderlijken toestand worden verlost?  >>

1852: BRANDWEER VAN GENDRINGEN EN EMMERIK KUNNEN BRAND TE NETTEREN NIET BLUSSEN DOOR DE SLECHTE WEGEN. 

1864: ONTSNAPTE HOND VIND WEG TERUG NAAR ZIJN MEESTER 

1875: DE GEVREESDE 'PROCESSIERUPS...…..

HET CHOLERA-VIRUS IN 1866

1867: BOUW VAN 3 SCHOLEN EN 3 ONDERWIJZERSWONINGEN

DEZE 3 SCHOLEN EN 3 ONDERWIJZERSWONINGEN ZULLEN WORDEN GEBOUWD DOOR
BRUIL & TRAANBOER VOOR 39.888 GULDEN

Het eens zo prachtige kasteel Zwanenburg. 

ZIE PAGINA 9, VOOR MEER BERICHTEN OVER KASTEEL ZWANENBURG EN LANDFORT!

Kasteel Landfort te Mechelen

Berichten over 1688 t/m 1850, KLIK pagina 1